Spring naar content

Privacy Policy

Privacystatement NDR Group BV

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

NDR Group BV, handelend onder de namen GoudGrijs en Docent Abonnement en is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, uitzendkrachten, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Technische informatie en cookies
NDR Group BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klantenportal ‘Docent Abonnement’
NDR Group BV heeft onder de naam ‘Docent Abonnement’ een klantenportal (hierna; ‘de Portal’) ontwikkelt om daarmee de kansen van u op passend werkt te vergroten en om de diensten van NDR Group BV en ‘Docent Abonnement’ te promoten. Via deze portal bieden wij huidige en toekomstige opdrachtgevers de mogelijkheid om in ons netwerk zelf mee te zoeken naar beschikbare onderwijsprofessionals.

Op welk moment verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens met uw instemming vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om;
a.) u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de
dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld een mailing)
b.) te gebruiken voor publicaties in de Portal die de NDR Group BV heeft ontwikkelt onder de naam ‘Docent Abonnement’ om daarmee de werkmogelijkheden voor u te vergroten alsook diensten van ‘Docent Abonnement’ te promoten
c.) utebenaderenvoorcommerciëleaanbiedingen,nieuwsbrievenenpromotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, indien u zich daarvoor heeft aangemeld
d.) uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met
bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is)
e.) via onze uitvoerende backofficepartner payforpeople een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan, te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
f.) via onze uitvoerende backofficepartner payforpeople een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
g.) voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen
h.) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van externe controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
i.) kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
j.) subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen
k.) als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij nu precies van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening van zowel NDR Group BV als de klantenportal onder de naam ‘Docent Abonnement’; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek, de volgende (documenten met) persoonsgegevens;

a.) Bij inschrijving:
• NAW-gegevens, e-mail adres, geboortedatum en andere contactgegevens
• foto (op vrijwillige basis)
• curriculum vitae (CV), die u vrijwillig beschikbaar stelt, met informatie over opleiding, stages en werkervaring
• gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
• diploma’s
• gegevens over beschikbaarheid/verlof
• andere gegevens die van belang (kunnen zijn) in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties, getuigschriften of uittreksel KvK
• pasfoto op CV (op vrijwillige basis)
• videopitch (op vrijwillige basis, indien aanwezig)

b.) Bij zichtbaarheid op de klantenportal van ‘Docent Abonnement’;
• uw voornaam
• de regio waar u woonachtig bent, bijvoorbeeld regio Utrecht of Noord-Brabant
• CV met daarop voornaam, persoonlijk profiel met competenties, functietitel, vaardigheden, opleiding, werkervaringen, beschikbaarheid en referenties (niet met naam en plaats, maar bijvoorbeeld: directeur MBO school)
• persoonlijke videopitch (indien aanwezig)

c.) Op het moment dat u voor NDR Group BV bij onze uitvoerende backofficepartner Payforpeople gaat werken/werkt/heeft gewerkt:
• NAW-gegevens, e-mail adres, geboortedatum en andere contactgegevens
• nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs
• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
• andere gegevens die van belang (kunnen zijn) in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, zoals lesobservaties, coaching gesprek etc.

NDR Group BV legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. NDR Group BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: uw burgerservicenummer (BSN) en bankrekeningnummer.

Met welke partijen delen wij uw persoonsgegevens?

NDR Group BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan backofficepartner PayforPeople indien dit nodig is voor de uitvoering van een arbeidsovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven (alleen binnen de EU) die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten die (nog) niet voor NDR Group BV hebben gewerkt;
Uw bemiddelingsgegevens (zie paragraaf: Welke persoonsgegevens verzamelen wij nu precies van u? -> meer specifiek: Bij inschrijving) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor NDR Group BV heeft gewerkt. U krijgt dan twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven. Wij vragen dan uw persoonlijke toestemming om uw gegevens wederom twee jaar te bewaren. Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u dit dan aangeven. Uw gegevens zullen dan definitief worden verwijderd.

Indien u voor NDR Group BV werkt/heeft gewerkt;
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Voor sommige gegevens uit uw persoonsdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de belastingdienst een werkgever verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren. Voorbeelden hiervan zijn uw loonbelastingverklaring en een kopie identiteitsbewijs. Deze moeten wij 5 tot 7 jaar bewaren nadat u uit dienst bent.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven via info@ndrgroup.nl. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door NDR Group BV.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ndrgroup.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. NDR Group BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze afdeling backoffice via telefoonnummer 013-211 84 48 of info@ndrgroup.nl